Transport adaptat

El transport adaptat és un recurs social que pretén donar resposta a necessitats específiques de desplaçament a les persones que tenen problemes de mobilitat.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Persones amb mobilitat reduïda que resideixen a la comarca.

Les persones usuàries seran aquelles que necessitin transport per assistir als serveis socials, sanitaris i/o educatius, després d'una valoració del/de la treballador/a social del Consorci.

PASSOS A SEGUIR

  1. Concertar una entrevista amb el /la treballador/a social referent del territori.
  2. El/la treballador/a social realitza l’ estudi i valoració de la necessitat del servei.
  3. Formalització de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ

  • Imprès de sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI
  • Volant d’empadronament de l’ajuntament
  • Full de domiciliació bancària
  • Altres a considerar pel personal tècnic
Sol·licitud Transport Adaptat