Queixes i suggeriments

INTRODUCCIÓ

La recerca del benestar i la satisfacció dels nostres usuaris ha d’afavorir el disseny i la implantació de circuits que analitzin les causes que han motivat qualsevol reclamació amb la finalitat d’adoptar les mesures necessàries per corregir els motius que han donat lloc a la queixa i, alhora, poder donar una resposta adequada i ràpida.

JUSTIFICACIÓ

L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal del Pla de l’Estany té per missió millorar les condicions de vida i de convivència de les persones, facilitant el desenvolupament personal i comunitari, impulsant i executant polítiques socials de manera descentralitzada i d’acord amb la voluntat municipal. Es treballa per la cohesió social i lluitarà expressament contra tota mena d’exclusió.

DESCRIPCIÓ

  • Queixa: Protesta que fa l’usuari contra algun aspecte del procediment, del tracte personal rebut, del qual no s’està satisfet.
  • Suggeriment: Opinió d’un usuari respecte a un aspecte concret o diversos del procediment que, al seu criteri, podria millorar.

PROCEDIMENT

  • La queixa o suggeriment podrà presentar-se presencialment a L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal o en qualsevol dels seus equipaments, emplenant l’imprès corresponent, per correu electrònic o ordinari i per telèfon.
  • La queixa o suggeriment podrà presentar-se de manera anònima.
  • La persona que rebi la queixa o suggeriment, si es produeix a l’Àrea de Benestar o al CDIAP, retornarà a l’usuari/ària una còpia amb registre d’entrada. Si es produeix a la resta de serveis (Centre Obert i Centre Cívic) que no fan registre, informaran a l’usuari/ària que podrà recollir la còpia l’endemà. En ambdós casos s’assegurarà que l’original es traslladat al/la Cap d’Àrea que correspongui, de forma immediata.
  • El personal de recepció, de qualsevol dels serveis de l’Àrea de Benestar Social, té l’obligació de generar una queixa, quan així ho manifesti verbal i reiteradament un usuari/ària.
  • La presentació d’una queixa o suggeriment dóna lloc a l’obligació de contestar i informar a l’usuari/ària de les accions realitzades en el termini de 10 dies hàbils.
  • Si passat aquest temps no s’ha rebut cap resposta els usuaris es podran adreçar a la direcció de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
  • Les queixes i suggeriments no tenen caràcter de recurs administratiu, ni la presentació interromp els terminis per recórrer-hi que estableix la normativa vigent, de manera que no determinen, de cap manera, la renúncia a l’exercici de qualsevol altres drets i accions que promoguin els usuaris.
Imprès Comunicació de queixa-suggeriment