Informe d'integració social

DESCRIPCIÓ

Informe que serveix per demostrar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

 

QUI EL POT SOL·LICITAR

La persona estrangera empadronada a qualsevol municipi de la comarca que vulgui renovar el seu permís de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

 

PASSOS A SEGUIR

1.       Demanar la sol·licitud de l’informe d’integració social (per renovar el permís de residència) a l’ajuntament on resideixi la persona.

2.       Portar la sol·licitud omplerta a l’ajuntament i anar/trucar a l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per demanar cita amb la tècnica corresponent.

3.       Venir puntual el dia de la cita i presentar la documentació que es detalla a continuació. La tècnica elaborarà una proposta d’informe  que s’enviarà  a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

4.       Després d’un mes i mig aproximadament, la Secretaria li farà arribar l’informe final d’integració social indicant per SMS el termini i el lloc de recollida de l’informe.

5.       Demanar cita prèvia a la Subdelegació del Govern Espanyol i portar tota la documentació que li demanin, inclòs l’informe d’integració social.

 

DOCUMENTACIÓ

 Original del passaport vigent

Original del permís de residència a renovar

Volant d’empadronament o volant de convivència

Certificats que justifiquin assistència a programes d’inserció sociolaboral, cultural i d’ús social de la llengua, participació activa en entitats i activitats socials de l’entorn,  així com participació en activitats programades dins dels Servei de primera acollida municipal/comarcal

Certificats que acreditin les competències lingüístiques suficients en llengües oficials de Catalunya

 

Descarregar la sol·licitud d’integració social:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99195.pdf