Informe d'arrelament social

DESCRIPCIÓ

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

 

QUI EL POT SOL·LICITAR

Persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que puguin acreditar:

A)      una residència continuada a Espanya durant més de 3 anys

B)      formació en llengües oficials del país i en altres matèries

C)      un precontracte / oferta de treball o mitjans de vida suficients

 

PASSOS A SEGUIR

1.       Demanar la sol·licitud de l’informe d’arrelament a l’ajuntament on resideixi la persona.

2.       Portar la sol·licitud omplerta a l’ajuntament i anar/trucar a l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per demanar cita amb la tècnica corresponent.

3.       Venir puntual el dia de la cita i presentar la documentació que es detalla a continuació. La tècnica elaborarà una proposta d’informe  que s’enviarà  a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

4.       Després d’un mes i mig aproximadament, la Secretaria li farà arribar l’informe final d’arrelament social indicant per SMS el termini i el lloc de recollida de l’informe.

5.       Demanar cita prèvia a la Subdelegació del Govern Espanyol i portar tota la documentació que li demanin, inclòs l’informe d’arrelament.

 

DOCUMENTACIÓ

 Original del passaport vigent

Volant d’empadronament o volant de convivència

Certificats que justifiquin assistència a programes de formació lingüística en català i castellà, si escau

Certificats que justifiquin assistència a programes de formació  sociolaboral, cultural, professional o participació en serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori

Documentació que demostri disposar de recursos econòmics suficients per a poder viure: precontracte/oferta de feina per a la persona  sol·licitant o altra documentació en cas que no hi hagi contracte.

Descarregar la sol·licitud d’arrelament social:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99191.pdf