Transport adaptat


Servei de  transport accessible que té per objecte el trasllat de persones amb discapacitat i/o dependència amb dificultats de mobilitat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna per tal d’afavorir  la seva integració social i el seu dret d’accés a serveis i recursos.

Condicions d'accés

Persones  que necessiten transport per assistir als serveis socials, sanitaris i/o educatius, després d'una valoració del/de la treballador/a social del Consorci. 

 • Persones majors de 18 anys i amb reconeixement de discapacitat que no superin el barem de mobilitat reduïda i el barem d’acompanyant, expedit per la Generalitat de Catalunya. De forma  excepcional i degudament justificat, es pot oferir el servei a persones menors de 18  que assisteixen al CDIAP.
 • La persona ha de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública. Els serveis d’atenció diürna poden ser:
  o Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
  o Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural.
  o Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat.
  o Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual 
  o Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat.
  o Servei de Club social
  o Servei prelaboral
  o Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que presten serveis de suport als serveis socials especialitzats)

 

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a.
17820 Banyoles
Tel: 972580388