Pla Igualtat d’Oportunitats

La igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes és un dret constitucional. Els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania, tenen un paper fonamental per impulsar actuacions orientades a aconseguir que les dones es desenvolupin lliurement i que participin activament i equilibradament en tots els àmbits, públics i privats, i que siguin protagonistes en la defensa dels seus drets, per tal de promoure una transformació de la societat , modificant estructures socials, formes de vida, valors i hàbits culturals que impedeixen el lliure desenvolupament de les dones i la seva participació activa a la societat.

L’estratègia assumida per les administracions del Pla de l’Estany per a la consecució d’aquests objectius és el desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones (PIO).

El PIO consisteix en un conjunt d'actuacions transversals orientades a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al nostre territori.


Què ofereix

  • Col·laboració amb les administracions territorials i autonòmica en el desenvolupament de les polítiques socioeconòmiques encaminades a la igualtat d'oportunitats
  • Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals, tenint en compte el fet del gènere i l'anàlisi de la situació de les dones en l'elaboració dels plans i projectes municipals.
  • Detecció, atenció i prevenció de les situacions de desigualtat per raó de gènere.
  • Desenvolupament d’una política municipal d'ajuda a l'accés de la dona al treball.
  • Detecció de la situació de les dones que pateixen violència masclista.
  • Prevenció i eliminació de la violència masclista i atenció a les víctimes.
  • Promoció de la igualtat d'oportunitats com a base per a la cohesió social municipal.

Població a qui s'adreça

Tota la població de la comarca, entitats i personal tècnic i polític de les administracions

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
Programa d’Accions Contra la Violència de Gènere
C/ Pere Alsius, 12, 1a
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat