Transport adaptat

El transport adaptat és un recurs social que pretén donar resposta a necessitats específiques de desplaçament a les persones que tenen problemes de mobilitat.

 

 

 

 

 

 

Què ofereix

Transport per a les persones amb mobilitat reduïda als diferents serveis socials i sanitaris necessaris per afavorir la seva integració social i el seu dret a l'accés als serveis i recursos: centres de dia, centres de rehabilitació, CDIAP, CESMIJ, Centre Obert, ABS i altres que es considerin necessaris.

Condicions d'accés

Les persones usuàries seran aquelles que necessitin transport per assistir als serveis socials, sanitaris i/o educatius, després d'una valoració del/de la treballador/a social del Consorci.
Per accedir al servei cal formalitzar la sol·licitud.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat