Servei de Promoció de l'Autonomia Personal al Domicili

El servei de promoció de l’autonomia personal a domicili va dirigit a persones amb cert nivell de dependència que viuen a la pròpia llar i que necessiten assessorament per poder realitzar de forma autònoma les activitats e la vida diària.


Què ofereix

Promociona l’autonomia de les persones amb cert nivell de dependència al propi domicili, millorant, al mateix temps, la qualitat de vida de l’usuari i del seu cuidador/a, retardant l’ ingrés de l’usuari en un servei residencial

Proporciona assessorament personalitzat i formació a l’usuari i a la família sobre:- Ajudes tècniques i adaptacions

  • Posicionaments ergonòmics dels cuidadors/res 
  • Prestacions econòmiques actuals (PAO i PUA)

Assessorament en l’adaptació i/o eliminació de barreres arquitectòniques de l’entorn de l’usuari

Millora de la seguretat al domicili i prevenció de riscos

A qui s’ adreça

Persones en situació de dependència derivada de l’edat, de malaltia i/o discapacitat o per una pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial.

Condicions d’accès

Cal sol·licitar una entrevista prèvia amb el/la professional dels Serveis Bàsics d’Atenció Social per ser derivat al servei.


Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat