Servei d’atenció al domicili

El Servei d'Atenció Domiciliària constitueix un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o en el seu entorn, dirigides a proporcionar atencions personals de caràcter puntual o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
L’objectiu d'aquest servei és mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies al desenvolupament de tasques assistencials, preventives i educatives.


Què ofereix

  • Atenció a les persones amb determinades situacions de necessitat 
  • Atenció i ajuda de caràcter domèstic 
  • Suport social i familiar

A qui s'adreça

Persones de la comarca que es troben en situació de dependència per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, o de mancances socials que no els permet assumir la seva autonomia funcional.

Condicions d'accés

Cal un estudi social i econòmic de la situació per part del/de la treballador/a social del territori de referència de la persona.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat