Prestacions econòmiques i ajudes socials
Què ofereix

 • Prestacions econòmiques de dret subjectiu
 • Prestació per joves ex-tutelats
 • Pensió no contributiva de jubilació, i per invalidesa
 • Prestació complementaria per a pensionista de la modalitat no contributiva per invalidesa o jubilació
 • Ajuts assistencials de protecció a conjugues supervivents
 • Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
 • Prestació per a l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada per la Generalitat
 • Prestació econòmica de caràcter universal per infants a càrrec
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestacions econòmiques per a persones en determinades situacions de dependència
 • Renda mínima d’inserció
 • Prestació per atendre les necessitats bàsiques en determinats col•lectius
 • Prestacions derivades de la llei d’integració social de minusvàlids (LISMI)
 • Pensions assistencials del Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Prestacions econòmiques de caràcter concurrent
 • Prestacions econòmiques de caràcter social per a treballadors/es del mar
 • Ajut per part, adopció o acolliment múltiple sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar
 • Ajut per adopció internacional 
 • Prestacions econòmiques d’urgència social
 • Atenció de situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara l’alimentació, el vestit, i l’allotjament, i educació.

A qui s’adreça

Població resident a la comarca del Pla de l’Estany que es troba en situació d’alt risc per una situació de precarietat econòmica greu.

Condicions d’accés

Cal la valoració dels tècnics dels Serveis Socials Bàsics

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat