Serveis bàsics d’atenció social

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.
L’atenció Social té caràcter polivalent i comunitari per tal de poder assumir les demandes diverses d’atenció social i desenvolupar respostes en l’àmbit propi de convivència i relació de les persones destinatàries dels serveis.

Què ofereix

  • Detecció de situacions de necessitat personal, familiar i comunitària. 
  • Informació, assessorament i orientació a persones, famílies o grups, en relació a drets, recursos i actuacions socials. 
  • Proposta i establiment del programa individual d’atenció a la dependència.
  • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups, especialment si hi ha menors.
  • Gestió i prestació dels serveis d’atenció domiciliària. 
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions.
  • Impuls de projectes comunitaris i programes transversals, destinats a la integració i participació social de les persones, famílies i grups. 
  • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial i coordinació amb aquests serveis.

A qui s'adreça

A tota la població en general, i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

Condicions d'accés

Població resident a la comarca del Pla de l’Estany
Cal demanar cita prèvia al telèfon 972 58 03 88


Per a més informació

Àrea de Benestar Social Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a

17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat


Horaris

De dilluns a divendres de les 08:00 a les 15:00h
De dilluns a dimecres de les 16:00 a les 18:30h

 

Veure mapa