Educador/a Familiar

El programa d' Educació Familiar és una actuació específica dels Serveis Bàsics d’Atenció Social que treballa per i amb la família, acostant-se al context familiar i al seu domicili. S’intervé a partir de la quotidianitat familiar per tal de potenciant els recursos personals de cada membre, en funció de les necessitats i de les habilitats i/o dificultats internes i de l'entorn.

Què ofereix

  • Suport en el propi domicili per tal d’incidir en diferents àrees bàsiques d'intervenció (relacional, salut i cura, organització de la llar, ajustament al medi social, laboral i escolar dels membres de la unitat familiar) 
  • Educar en habilitats socials per tal de vincular la família amb el seu entorn més proper
  • Recepció i anàlisi de les demandes derivades dels Serveis Bàsics d’Atenció Social
  • Valoració socio-educativa de la situació personal i familiar

A qui s'adreça

Famílies amb menors de 0 a 12 anys en les que s'ha detectat des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, dificultats o mancances respecte les competències parentals, posant els menors, i en conseqüència, a la mateixa família en situació de risc.

Condicions d'accés

Derivació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social

Per a més informació

Àrea de Benestar Social Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES 
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat