Informe d'arrelament social

DESCRIPCIÓ

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament, quan la persona estrangera no té vincles familiars o en cas d’existir, no els pugui demostrar.

QUI EL POT SOL·LICITAR

La persona estrangera empadronada a qualsevol municipi de la comarca que pugui acreditar una residència continuada a Espanya durant més de 3 anys i compti amb un contracte de treball o mitjans de vida suficients.

PASSOS A SEGUIR

 1. Demanar la sol·licitud de l’informe d’arrelament a l’ajuntament on resideixi la persona. Aquí l’informaran que ha de pagar una taxa, que pot fer efectiva a través d’internet o anant a “La Caixa”. 
 2. Portar la sol·licitud omplerta i el comprovant del pagament de la taxa a l’ajuntament. Li informaran de que ha d’anar a  l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per demanar cita amb tècnics dels serveis socials
 3. Fer l’entrevista personal a l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i presentar tota la documentació que es detalla a continuació. El tècnic/a elaborarà una proposta d’informe d’arrelament social el qual s’enviarà a la Direcció General per a la Immigració
 4. Després d’un mes i mig aproximadament, la Direcció General per a la Immigració li farà arribar l’informe final d’arrelament social per correu postal o bé l’avisarà per sms de que ja el pot anar a buscar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona (depèn del que hagi triat la persona). 
 5. Demanar hora a la subdelegació del govern i portar tota la documentació que li demanin, inclosa la notificació

DOCUMENTACIÓ

 • Original del passaport vigent
 • Volant d'empadronament o volant de convivència
 • Documentació que acrediti la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys. Aquesta documentació ha de ser original i preferiblement emesa o registrada per una Administració pública espanyola
 • Documentació que demostri vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol en cas de tenir-ne
 • Documentació que pugui aportar per justificar assistència a programes d’inserció sociolaboral, culturals, de coneixements lingüístics...
 • Si la persona no es pot comunicar d’una manera bàsica tant en castellà com en català (pot entendre paraules quotidianes i frases simples, i pot parlar d’una manera molt senzilla), caldrà que demostri coneixements de la llengua mitjançant un certificat oficial de nivell A1 o superior emès per un organisme públic competent.
 • Documentació que demostri mitjans econòmics suficients per a poder viure: contracte/s de treball/s de la persona sol·licitant o altra documentació en cas que no hi hagi contracte.
Sol·licitud arrelament social