Servei d’atenció al domicili

El servei d'atenció al domicili  vetlla  per mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies al desenvolupament de tasques assistencials, preventives i educatives.

Què ofereix

  • Suport domiciliari a les persones amb determinades situacions de necessitat (manca autonomia, dificultat de desenvolupament...)
  • Atenció i ajuda de caràcter domèstic
  • Suport social i familiar

A qui s'adreça

Persones de la comarca que es troben en situació de dependència per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, o de mancances socials que no els permet assumir la seva autonomia funcional. 

Condicions d'accés

Cal un estudi social i econòmic de la situació per part del/de la treballador/a social del territori de referència de la persona.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a

17820 BANYOLES 

Tel. 972 58 03 88

benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat